Teknologia muutosvoimana kohti kestävää yhteiskuntaa

 

Teknologia alana on monipuolinen eikä osaaminen ole paikkaan, kieleen tai kulttuuriin sidottua vaan kansainvälistä ja sovellettavissa maailmanlaajuisesti. Alalle tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista, sillä yritysten liiketoiminta ja sen myötä henkilöstömäärät ovat kasvussa, minkä lisäksi työntekijöiden eläköityminen lisää rekrytointitarvetta.

Moduulin pääkysymys on: Mitä kaikkea teknologia mahdollistaa ja miksi sitä kannattaa opiskella?

 

Mikä määrittelee tekniikan aloja?

Luonnontieteiden kieli, kuten matematiikka ja fysiikka, ovat yleisesti ymmärrettyjä äidinkielestä riippumatta. Toisaalta muun muassa ohjelmistokielet ovat samalla tavalla opeteltavissa olevia asioita kuin mikä tahansa maailman kieli. Näiden osaaminen on merkittävä pääoma työntekijälle ja tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää sekä kehittää ympäröivää maailmaa.

Tekniikan ala on luonteeltaan ongelmanratkaisua ja alalle tyypillistä osaamista ovat systeemiajattelu sekä kriittinen ajattelu. Työelämässä tarvitaan valmiuksia toimia jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja kykyä työskennellä moniammatillisissa tiimeissä. Tulevaisuuden tekniikan osaajilla on valmiudet kehittää paitsi itseään myös työelämää. Oman alan syväosaaminen luo pohjaa sekä jatkuvalle oppimiselle että vuorovaikutukselle.

Alalla työskentelevät ovat tyypillisesti tyytyväisiä työhönsä, jota osaltaan selittää alalle tyypillinen jatkuva uudistuminen ja uuden oppiminen. Alalle työllistyy hyvin ja palkkaus on yleensä kohdallaan. Osaamista pystyy soveltamaan todella monialaisesti yhteiskunnassa ja urapolkuja on lukemattomia. Useat työtehtävät ovat joko liikkuvia tai joustavasti haltuun otettavissa missä päin maailmaa tahansa. Itseohjautuvuuden ja etätyön yleistyminen tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia tehdä työtä paikasta ja ajasta riippumatta.

Digitalisaatio yhtenä teknologian osa-alueena liittyy vahvasti koko tekniikan alan kehittymiseen, ja digitaidot ovat edellytys kaikille Suomen työikäisille toimialasta riippumatta.

 

Teknologia ja vastuullisuus

Muuttuva maailma ja sen tuomat haasteet, kuten ilmastonmuutos ja tavoitteet kohti hiilineutraaliutta, tarvitsevat tekniikan alan osaamista. Tekniikan alalla on töitä ja vastuullisia rooleja, joissa omaa osaamistaan pääsee hyödyntämään ja jatkuvasti kehittämään. Tämä on hyvä nähdä suuren vastuun lisäksi suurena mahdollisuutena. Suomi on merkittävä toimija kansainvälisesti ja usealla tekniikan osa-alueella olemme kärkimaiden joukossa.

Kestävää yhteiskuntaa rakennetaan huomioimalla vastuullisuusnäkökulmat laajasti. Kysymys ei ole ainoastaan ilmastosta ja ympäristöstä, vaan myös taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys tulee ottaa huomioon. Teknologia voidaan liittää kaikkiin näihin. Se on osa ratkaisua kohti kestävää, kannattavaa ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa.

Vastuullisuusnäkökulmat pitää sisällään kestävyyden ympäristön ja sosiaalisuuden näkökulmasta, oikeudenmukaisuuden sosiaalisuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta sekä kannattavuuden taloudellisen sekä ympäristön näkökulmasta.
Kuva 1. Vastuullisuusnäkökulmat (Liina Vahala 2021)

 

Monimuotoisuus teknologia-alalla

Teknologia-alalle tarvitaan monimuotoisuutta ja erityisesti lisää naisia. Suomessa tyttöjen osaaminen luonnontieteissä ja matematiikassa on maailman kärkeä, mutta silti teknologia-alalla työskentelevistä vain viidennes on naisia (Teknologiateollisuus 2018, 34). Esimerkiksi ICT-alan osaajapula on niin merkittävä, että sen kattamiseksi alalle tarvitaan kaikenlaisia osaajia ikään, sukupuoleen ja taustaan katsomatta, niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Tällä hetkellä teknologia- ja ohjelmistoalat ovat miesvaltaisia, kertoo Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä Milja Köpsi. Mimmit koodaa on Software Finland ry:n (ent. Ohjelmisto- ja e-business ry) alainen ohjelma, jonka toiminnan tarkoitus on kasvattaa ohjelmistoalan monimuotoisuutta Suomessa ja mahdollistaa tuleville sukupolville tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ja menestyä IT-alalla sukupuolesta riippumatta. Teknologiaa ja ohjelmistoja käyttää työssään ja vapaa-ajallaan todella monimuotoinen joukko, joten myös niiden tekijöiden joukko täytyisi olla yhtä monimuotoinen. Paras tuote tai palvelu syntyy silloin, kun kehittäjä oikeasti ymmärtää käyttäjien tarpeita ja osaa puhua kohderyhmänsä kanssa samaa kieltä.

Miten teknologia-alalle pääsee?

Polkuja teknologia-alalle on hyvin erilaisia, sillä ala itsessään tarjoaa Milja Köpsin mukaan monipuolisia työllistymismahdollisuuksia. Ensin on kuitenkin tärkeää selvittää kaksi asiaa:

  1. Mitä sinä haluaisit teknologian parissa tehdä?
  2. Missä sinä olet (erityisen) hyvä?

Tämän jälkeen voit lähteä miettimään opiskelumahdollisuuksia, jotka vievät sinua kohti päämäärääsi. Tämän kurssin 2. moduulissa käsitelty kutsumuskartta ja muut oman suunnan tunnistamiseen tarkoitetut työkalut voivat auttaa ensimmäisen kysymyksen vastausta miettiessä. Hyviä tapoja selvittää omia kiinnostuksenkohteita on myös keskustella alalla työskentelevien ihmisten kanssa tai tehdä vaikkapa ammatinvalintatesti.

Edelleen yksi yleisimmistä tavoista työllistyä teknologia-alalle on opiskella ensin alan tutkinto. Alalla tarvitaan jatkossakin sekä korkeakoulututkinnon että ammatillisen tutkinnon suorittaneita osaajia, ja alalle hakeutumista on viime vuosien ajan pyritty helpottamaan erilaisilla valintauudistuksilla.

Osaamisen täydentäminen ja tekniikan alan tutkinnon suorittaminen aikuisenakin on mahdollista esimerkiksi muuntokoulutuksen avulla. Soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (esim. insinööri AMK -tutkinto) suorittaneet voivat hakea DI-muuntokoulutukseen ja täydentää tutkintonsa diplomi-insinöörin tutkinnoksi.

 

Moduulin lähteet: